Boheľov
Oficiálna stránka obce
Vyššie

VZN 2021

Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Boheľov 2021.
VZN č.1-2021 o nakladaní s kom. odpadmi a drobnými stav. odpadmi na území obce
Návrh VZN č. 22021 Zásady odmeňovania poslancov OZ a členov komisií OZ obce
VZN č.22021 Zásady odmeňovania poslancov OZ a členov komisií OZ obce
VZN obce Boheľov o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO na rok 2022
VZN č.3/2021 o miestnych daniach a miest. poplatku za KO a DSO na území obce Boheľov na rok 2022
 
 
Powered by Phoca Download