Boheľov
Oficiálna stránka obce
Vyššie

Rôzne

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 6 ks drevín, ktoré rastú na hrádzi rybníka, na pozemku KN-C č.404/3, 1044/46, 1044/47, 1045/2, 565/2, k. ú. Boheľov na základe žiadosti Rybárstvo Karáp, s.r.o., Rybníky, 929 01 Boheľov
Smernica starostky obce Boheľov o postupe pri aplikovaní zákona o slobodnom prístupe k informáciám poskytovaných obecným úradom v Boheľove
Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke a k výročnej správe obce za hospodársky rok 2016
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018-oznamenie
Zámer zámeny majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa
P_1_Zásady správania sa_MU_OKR OU DS_2019_BIROOVA
P_2_Čo má každý vedieť v prípade ohrozenia
 
 
Powered by Phoca Download