Boheľov
Oficiálna stránka obce
Vyššie

Zmluvy 2020

Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-003290 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MV SR
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobal. výrobkov
Dodatok č. 3 k dohode o vytvorení spoločného školského obvodu
Zmluva č.:2/1000143077 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Dodatok č. 10 k Zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu zo dňa 22.12.2019
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TT-VO-2020-81-020
Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (A) č. 50-003-19 zo dňa 22.05.2020
Zmluva č. 70-PRcov-OAaVP-4518-2020 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva o umiestnení opustených a túlavých psov do karantény a zmluva o ich darovaní
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange
Dodatok č. 1-2020 k zmluve č. 201104 o stravovaní
Dodatok č. 4 k dohode o vytvorení spoločného školského obvodu
Dohoda č. 20/04/010/27 uzatvorená podľa § 10 ods.3, ods.11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci
 
 
Powered by Phoca Download