Boheľov
Oficiálna stránka obce
Vyššie

Elektronická úradná tabuľa

VZN č.22017 o poskytovaní elektronických služieb
Návrh VZN obce Boheľov č. 3/2017 o dani z nehnuteľnosti a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2018
Návrh rozpočtu obce na rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019, 2020
Rozpočet obce na rok 2018 a návrh rozpočtu na r. 2019,2020
VZN obce č. 3/2017 o dani z nehnuteľnosti a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2018
VZN č 22017 o poskytovaní elektronických služieb
Zámer previesť majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa
Výberové konanie na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce Boheľov
Rozpočet obce na rok 2019 a návrh rozpočtu na r. 2020,2021
VZN č. 1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za kom. odpady a drobné stav. odpady na území obce Boheľov na kalendárny rok 2019
Rozpočet obce na rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020 a 2021
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2019
Výberové konanie na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce Boheľov 2023
 
 
Powered by Phoca Download